Birthday Deity


     

         ประวัติเทพประจำวันเกิด

เทพประจำวันอาทิตย์


เทพประจำวันจันทร์


เทพประจำวันอังคาร


เทพประจำวันพุธ


เทพประจำวันพฤหัสบดี


เทพประจำวันศุกร์


เทพประจำวันเสาร์


เทพประจำวันราหู

      ประวัติของเทพประวันเกิด
   -เทพประจำวันเกิดของมนุษย์มีกันทุกชาติทุกภาษาแบ่งออกเป็น  ๘ ชนิด คือ: -
        ๑.สุริยเทพบุตร             เป็นเทพประจำวันอาทิตย์
        ๒.จันทเทพบุตร            เป็นเทพประจำวันจันทร์
        ๓.ภุมมเทพบุตร            เป็นเทพประจำวันอังคาร
        ๔.วุธเทพบุตร               เป็นเทพประจำวันพุธ
        ๕.คุรุเทพบุตร               เป็นเทพประจำวันพฤหัสบดี
        ๖.สุกกเทพบุตร            เป็นเทพประจำวันศุกร์
        ๗.สุรเทพบุตร              เป็นเทพประจำวันเสาร์
        ๘.ราหูเทพบุตร             เป็นเทพประจำวันพุธกลางคืน

                 สุริยะเทพบุตร   

       -สุริยะเทพบุตร   เป็นเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์
       -สุริยะเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของของจักรวาล  
       -มีผิวกายสีแดง
       -มีเครื่องประดับกายสีแดง
       -พาหนะคือราชสีห์แดง
       -มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
            คาถาบูชาสุริยะเทพบุตร
     เทวะราชา  ระวิเทโว               รัตตะวัณโณ  ปะทะมะราคะวัตถิโก
    สึหะวาหะนัง  กัตะวา                 จักกะวาลานุยันโต  อีสานะทิสายะ
    ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
     ให้สวดบูชาวันละ ๖ จบ  ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ 
     ผล ที่จะได้รับ:- ปัดเป่าความชั่วร้ายต่างๆคุ้มครองป้องกัน ทำให้ผู้สวดมีอำนาจและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นโชคลาภจะเพิ่มพูนโชคชะตาจะสูง ขึ้น

   

  จันทะเทพบุตร                             

    -จันทเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์
    -จันทเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจักรวาล
    -มีผิวกายสีขาว 
    -มีเครื่องประดับกายสีขาว 
    -พาหนะคือม้าสีขาว
    -มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออก
           คาถาบูชาจันทะเทพบุตร        
      เทวะราชา  จันทะเทโว              ปีตะทานะวัณโณ  ปีตะทานะวัตถิโก
     อัสสะวาหะนัง  กัตะวา                  จักกะวาลานุยันโต  ปาจินะทิสายะ

     ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
       ให้สวดบูชาวันละ ๑๕ จบ   ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ 
       ๐ผลที่จะได้รับ:- ปัดเป่าความชั่วร้ายคุ้มครองรักษา  โชคชะตาจะดีขึ้นมีเสน่ห์และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
            
 

 ภุมมะเทพบุตร
     -ภุมมะเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคาร
     -ภุมมะเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจักรวาล
    -มีผิวกายสีชมพู
    -มีเครื่องประดับกายสีชมพู
    -พาหนะคือควายสีชมพู

    -มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
           คาถาบูชาภุมมะเทพบุตร
    เทวะราชา  ภุมมะเทโว             ชัมพุวัณโณ  ชมพุวัตถิโก
   มหิสสะวาหะนัง  กัตะวา              จักกะวาลานุยันโต  อาคะเนยยะ
   ทิสายะ  ฐิตะโกวะ                       ตัง  นะมามิหัง ฯ
    ให้สวดบูชาวันละ ๘ จบ   ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
    ผลที่จะได้รับ:- ป้องกันศัตรูที่เลวร้ายมิให้มาเบียดเบียนและยุ่งเกี่ยวกับเรา ทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นกิจการงานเจริญรุ่งเรืองขึ้น 

 

     วุธะเทพบุตร
     -วุธะเทพบุตร   เป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธ
    -วุธะเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศใต้ของจักรวาล
    -มีผิวกายสีเขียว
    -มีเครื่องประดับกายสีเขียว
    -พาหนะคือช้างสีเขียว

    -มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้
           คาถาบูชาวุธะเทพบุตร
      ๐เทวะราชา  วุธะเทโว               หะริตะวัณโณ  หะริตะวัตถิโก
    หัตถะวาหะนัง  กัตะวา                 จักกะวาลานุยันโต  ทักขิณะทิสายะ

     ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
     ให้สวดบูชาวันละ ๑๗ จบ  ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
    ผลที่จะได้รับ:-ปัดเป่าศัตรูหมู่มารไม่ให้มารบกวน จะได้โชคลาภและความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้

 

   คุรุเทพบุตร
     -คุรุเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
     -คุรุเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจักรวาล
     -มีผิวกายสีเหลือง
     -มีเครื่องประดับกายสีเหลือง
     -พาหนะคือกวางทอง

     -มีอำนาจและหน้าที่รักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก
         คาถาบูชาคุรุเทพบุตร
     เทวะราชา  คุรุเทโว            ปีตะวัณโณ  ปีตะวัตถิโก
    กุรุงคะวาหะนัง  กัตะวา          จักกะวาลานุยันโต  ปัจฉิมะทิสายะ

    ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
     ให้สวดบูชาวันละ ๑๙ จบ   ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
     ๐ผลที่จะได้รับ:-จะทำให้ผู้สวดเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวต  จะมีชะตาชีวิตอันสดใส  มีโชคลาภและความสำเร็จในกิจการงานเป็นอย่างดี   

 

   สุกกะเทพบุตร
      -สุกกะเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์
     -สุกกะเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตย์อยู่ทางด้านทิศเหนือของจักรวาล
     -มีผิวกายสีฟ้า
     -มีเครื่องประดับกายสีฟ้า
     -พาหนะคือโคอุสุภราช

     -มีอำนาจและหน้าที่รักษาจักรวาลทางด้านทิศเหนือ
          คาถาบูชาสุกกะเทพบุตร
      เทวะราชา  สุกกะเทโว            นีละวัณโณ  นีละวัตถิโก
     อุสะวาหะนัง  กัตะวา                 จักกะวาลานุยันโต  อุตตะระทิสายะ

      ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
       ให้สวดบูชาวันละ ๒๑ จบ    ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
       ผลที่จะได้รับ:- จะเป็นที่ยำเกรงของศัตรูหมู่มาร ศัตรูจะทำอันตรายมิได้  จะมีโชคลาภดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้า

  

  สุระเทพบุตร 
     -สุระเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์
     -สุระเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวาล
     -มีผิวกายสีดำ
     -มีเครื่องประดับกายสีดำ
     -พาหนะคือเสือ

     -มีอำนาจและหน้าที่รักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
         คาถาบูชาสุระเทพบุตร
     เทวะราชา  สุระเทโว             กาฬะวัณโณ  กาฬะวัตถิโก
    พะยัคฆะวาหะนัง  กัตะวา         จักกะวาลานุยันโต  หะระติทิสายะ
    ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
     ๐ให้สวดบูชาวันละ ๑๐ จบ   ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
     ผลที่จะได้รับ:- จะเป็นที่เกรงกลัวของศัตรูหมู่มาร  ศัตรูทั้งหลายจะปองร้ายมิได้ จะแพ้ภัยไปเองโดยไม่ต้องลงมือ  จะประสบโชคลาภและความสำเร็จในชีวิต   

 

          ราหูเทพบุตร
     -ราหูเทพบุตรเป็นเทพประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน
     -ราหูเทพบุตรเป็นเทพที่สิงสถิตอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือต้ของจักรวาล
     -มีผิวกายสีดำสำริด
     -มีเครื่องประดับกายสีดำสำริด
     -พาหนะคือครุฑ

     -มีอำนาจและหน้าที่รักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
         คาถาบูชาราหูเทพบุตร
     มะหิทธานุภาโว  อะสุรินทะราหู              อะภิกาฬะวัณโณ  สุวัณณาภะระณิโก
    สุปัณณะวาหะนัง  กัตะวา                         จักกะวาลานุยันโต  พายัพพะทิสายะ

    ฐิตะโกวะ  ตัง  นะมามิหัง ฯ
     ให้สวดบูชาวันละ ๑๒ จบ   ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ
     ผลที่จะได้รับ:- จะเป็นที่หวาดกลัวของคนชั่วร้ายทั้งหลาย เสนียดจัญไรจะไม่มาแผ้วผาน  ดวงชะตาชีวิตจะสูงขึ้น